Nev-i Öteki Çorba

Nev-i Öteki Çorba


Melceü’t – Tabbahin Mehmet Kâmil 1844
Türkiye Yazma Yapıtlar Müesseseyi Başkanlığı Yayınları

Bu bile stil ve davranışta, tabh ve amelde zikr olunan çorba gibi olup ancak çorba-yı mezkûrun cüz’-i a’zamı yumurta olmağla bazı nâzik-mizâc olan kimesneler çendân hazzetmeyip ve ale’l-husûs yumurtadan nefret eden tab’ ve huya göre nefsü’l-emrde husûsâ eyyâm-ı hârrede sıkleti olduğu zahir ve nümayan olmağla bir tabh-ı dîğer bile ihtirâ’ olunup deneyim olunmuştur.
Kabuğu çıkmış keşkeklik buğdaydan bir kıyye ölçüsünü iki kıyye su ile kaynatıp buğday çatlamaya başladıkta kepçe ile müteakiben karıştıralar ki dibine yapışmaya.
Koyulmaya başladıkta üzerine gelen safisinden birkaç kepçe alıp yerine yeniden su izafe oluna ki helmesi ziyade ola.
Ve’l-hâsıl bu usul üzere üç dört kez alındıktan sonra terk oluna.
Badehu ol alınan helme elekten yahut bir astardan süzülüp tekerrür ateşe vaz ve koyulunca karıştırır iken yeniden mukaddemki nizamda zikr olunan balığın piştiği soğanlı ve sirkeli ve zeytli suyu azar azar koyalar.
Tamam koyuldukta dört beş yumurta sarısını ve üç dört limon suyunu ve bir iki dirhem safran levnini bir yerde karıştırıp mezkûr helmenin içine koyup yumurta rayihası gidinceye kadar pişirip stil-ı evvel üzere tabaklarda dizilmiş olan balık parelerinin üzerine kararca taksim birle yeniden ke’l-evvel tarçın takım birkaç saat serin mahalde terk edeler.
Bu bile nefis olur.